ThatOwlGuy
It's the game designer - ThatOwlGuy

Chroma WebGL Demo